ฟรี
 • คลังความรู้ สื่อวัดใหม่ฯ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2
  โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

 • คลังความรู้ สื่อวัดใหม่ฯ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2
  โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

 • คลังความรู้ สื่อวัดใหม่ฯ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2
  โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

 • คลังความรู้ สื่อวัดใหม่ฯ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2
  โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

ประวัติการศึกษา

                                                                           
ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเทพวิทยา  กรุงเทพมหานคร


ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหอวัง  กรุงเทพมหานคร


ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนหอวัง  กรุงเทพมหานคร
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


ระดับปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  กรุงเทพมหานคร