ฟรี
 • คลังความรู้ สื่อวัดใหม่ฯ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2
  โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

 • คลังความรู้ สื่อวัดใหม่ฯ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2
  โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

 • คลังความรู้ สื่อวัดใหม่ฯ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2
  โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

 • คลังความรู้ สื่อวัดใหม่ฯ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2
  โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

การเป็นวิทยากร

♦ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   สำหรับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน

  วันที่อบรม  2 - 4 พฤษภาคม 2561
จำนวน       3 วัน
หน่วยงาน   สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
สถานที่      ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
หน้าที่         วิทยากรดูแลและช่วยเหลือให้คำแนะนำผู้เข้าร่วมการอบรม♦ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
   เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทางไกล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561วันที่อบรม  18 - 20 สิงหาคม 2561
จำนวน       3 วัน
หน่วยงาน   สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
สถานที่      ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
หน้าที่         วิทยากรดูแลและช่วยเหลือให้คำแนะนำผู้เข้าร่วมการอบรม